Validering – snabbare väg till arbete

Mycket av det vi kan har vi lärt oss i skolan är dokumenterat genom betyg. Andra saker har vi lärt oss på jobbet, i föreningslivet eller på annat sätt. Genom en validering kan vi få även detta dokumenterat genom till exempel ett yrkesbevis.

För att kunna valideras ska du ha erfarenhet inom ett yrke. Kontakta oss för mer information.
Det är din hemkommun som godkänner och bekostar din validering.

Vid ditt första möte och kartläggning får du information om hur valideringen kan gå till.
En validering är individuell och kan ta olika lång tid. Det görs alltid en tidsplan för din validering.
En validering kan ske på en arbetsplats eller hos en utbildningsanordnare. Du får betyg och/eller intyg efter en validering.

Efter en validering får du hjälp att göra en planering vidare och i flesta fall kan du komplettera med utbildning så du når ditt mål.

HUR GÅR EN VALIDERING TILL?

Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och dokumentera din verkliga kompetens. Det kan handla om den kompetens och erfarenhet som du har skaffat dig genom:

-arbete eller praktik i Sverige eller utomlands
– fortbildning på tidigare eller nuvarande arbetsplats
– självstudier
– samhälls- och fritidsengagemang
– olika utbildningar eller kurser med betyg eller intyg

1. Träff med en studie- och yrkesvägledare

Du möter en studie- och yrkesvägledare som berättar hur en validering går till.

2. Kartläggning av kompetens

Du fyller i ett kartläggningsmaterial samt gör en självskattning av de erfaren- heter du tycker är viktiga att få dokumenterade. Du samlar in arbetsintyg, tjänstgöringsintyg och betyg/intyg från utbildningar och kurser som du tycker är aktuella för validering.

3. En första bedömning

Efter kartläggningen görs en första bedömning och ger rådgivning om hur du kan gå vidare. Beslutet fattar du själv. Utförare av validering ställer krav på hur mycket grundkompetens du ska ha för att de ska kunna genomföra en validering.

4. Kontakt med valideringsutförare

En lärare eller handledare hos en utbildningsanordnare eller ett företag kontaktas. Där görs en djupintervju och bedömning om du kan gå vidare till en validering. Om svaret blir positivt gör ni en handlingsplan. Vid en validering är det du själv som måste visa dina kunskaper och en validering kan bestå av både teoretiska och/eller praktiska moment. Valideringen äger rum i en utbildningsmiljö och/eller på en arbetsplats.

5. Papper på din kompetens

När valideringen är avslutad får du ett skriftligt dokument på dina kunskaper. Dokumentationen kan se ut på olika sätt. Det kan vara ett intyg, betyg, certifikat eller kompetensbevis. Du kan också få förslag på vilka studier du kan fortsätta med.

6. Efter valideringen

Om du efter en validering behöver komplettera dina kunskaper kan du få hjälp med planering.

SYFTEN MED VALIDERING KAN VARA ATT:

Korta en pågående utbildning så att man inte behöver läsa sådant man redan kan.

Dokumentera sitt kunnande för att söka nytt jobb.

Identifiera vilka kunskaper och färdigheter som behöver kompletteras för att man ska uppnå den kvalifikation man önskar.

Valideringen kan alltså både ge intyg på det man redan kan och identifiera vad man behöver komplettera för att kunna få ett jobb eller gå en utbildning. På så sätt kan utbildningsinsatserna inriktas mot rätt områden och studietiden kan kortas.

I SKOLLAGEN BESKRIVS VALIDERING SÅ HÄR:

”… en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”

Resultatet av valideringen blir ett erkännande av kunskaper och kompetens. Personen som validerats får ett formellt intyg som visar att hon eller han har hela eller delar av den kompetens som motsvarar kraven för ett visst yrke, bransch eller utbildning/kurs.